top of page

save the date

År 2023 fokuserar Malmöandan på följande:

  • Hälsa, jämlikhet och delaktighet

  •  Ungas lika villkor på arbetsmarknaden

  • Demokrati och kunskap för att motverka hat och hot i staden

Vi ser fram emot att få träffa er på våra arrangemang.

Hittar du inte länken till anmälan för ett event? Var inte orolig; 

den kommer inom kort. Spara datumet så länge.

malmötimmen

När man ser att det finns markanta skillnader i vilka som drabbas av diabetes typ 2, när man jämför välbärgade områden med socioekonomiskt ojämna områden, förstår man att detta är ett samhällsproblem och en jämlikhetsfråga.

 

Människor med diabetes löper två till tre gånger så stor risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och andra komplikationer jämfört med andra. Vi behöver öka medvetenheten och kartlägga sambandet mellan diabetes och ojämlikhet. Då kan vi hitta sätt att förhindra att människor drabbas av diabetes genom att arbeta förebyggande för att hantera de olika riskfaktorerna bland Malmös invånare. Årets första Malmötimmen sker i samtalsform. Den 19:e april ses vi på Södra Vallgatan 5. Vi börjar med registrering och frukost kl. 08.40 och sen en timmes panel; kl. 9.00-10.00.

Vi kommer att lyssna på en grupp panelister som får möjlighet att berätta om utmaningar kring Diabetes typ 2, insatser, initiativ och förslag för att förebygga och hantera riskfaktorer.  Syftet med Malmötimmen är att öka medvetenheten om problematiken samt sprida kunskap, förståelse och att hitta samarbeten som gör skillnad. Denna gången arrangerar vi Malmötimmen i samverkan med Cities Changing Diabetes, Malmö stad och Sydvästra Skånes Diabetesförening. 

Vi bjuder på frukost. För att kunna genomföra detta samt för att minska matsvinnet tar vi ut en ”no show”-avgift på 150 kronor, vilket innebär att du får betala om du får förhinder men inte avbokar din plats. Malmötimmen kommer att spelas in.

Anmäl dig redan idag här

Malmötimmen

19:e april 2023

MISO, Södra Vallgatan 5, Malmö

kl. 8.40-10.00

Hemsida - Malmö en skatestad (16).png
Malmötimmen
Hemsida - Malmö en skatestad (17).png

dialogforum 2023

I år arrangerar Malmöandan dialogforumet i samarbete med Malmö stad, Cities Changing Diabetes, En Frisk Generation och Sydsvästra Skånes Diabetesförening. Det prioriterade området för 2023 är "Jämlik hälsa -Rörelse och kost med utgångspunkt i ökningen av diabetes typ 2”.  Amani Loubani (S), kommunalråd i Malmö stad för demokrati och mänskliga rättigheter inleder eventet. 

 

Valet av tema bygger på den kraftiga ökningen av stillasittande och övervikt bland både barn, unga och vuxna, vilket också ökar risken för sjukdomar som t.ex. diabetes typ 2.

 

Att arbeta förebyggande och hälsofrämjande är ett komplext arbete som kräver förståelse, dialog, olika insatser och samverkan. För att uppnå en social hållbarhet och jämlik hälsa behövs därför en bred ansats för att påverka utvecklingen där flera olika aktörer arbetar tillsammans mot flera målgrupper så att många små insatser leder till en stor förflyttning. Om vi vill uppnå en förändring måste vi göra saker annorlunda och våga testa nya samarbeten.

 

Utvecklingen går att påverka genom att påverka riskfaktorer som t.ex. ojämlikhet i hälsa, övervikt, stillasittande, kost, rökning och stress. Dessa faktorer spelar även in i psykisk ohälsa och andra livsstilssjukdomar. Malmöandan kommer i detta sammanhang att genomföra dialogforumet med fokus på samråd och utveckling av nya lösningar, att tillsammans över sektorerna bidra till att bryta en negativ trend. Passa på att boka din plats till dialogforumet redan idag här.

 

Mer information om programmet kommer inom kort, Save the date!

Dialogforum

31:a maj 2023

Malmö Arena Hotel

kl. 16.00-19.00

Dialogforum 2023

Det här evenemanget har redan passerat.

Hemsida - Malmö en skatestad (5).png

barnens karta

Välkommen till årets första lärandelunch som Malmöandan arrangerar i samarbete med Malmö Tillsammans: Barnens Karta - en gratis marknadsplats för ideellt föreningsliv såsom idrott, friluftsliv, träning, och meningsfull fritid.

 

Barnens Karta är en aktivitetsplattform för barn, ungdomar och familjer där de själva kan tipsa om platser eller skapa aktiviteter som främjar rörelseglädje och vardagsmotion. Plattformen hjälper föreningslivets eldsjälar att få en större räckvidd, där föreningar kan visa vägen fram till sin verksamhet på en digital karta. Dessutom är kartan ett kommunverktyg för att få överblick av föreningsliv, spontanidrott och möjligheter till vardagsmotion. Syftet är att få fler unga och familjer att hitta gemenskap och nya arenor att växa i tillsammans med tryggt stöd från vuxna utanför hem och skola. Alla aktiviteter på kartan kan delas vidare i sociala medier och länkar till respektive förenings- eller informationssida. 

Den 22:a mars kommer Mikael Ericson, Barnens Kartas grundare till Malmö och du får möjlighet att lyssna och prata med Mikael som kommer att berätta hur organisationen arbetar för att främja folkhälsa, jämställt föreningsliv och jämlik hälsa samt  kommer att förklara hur går det till i praktiken; hur du som individ eller organisation kan använda plattformen, helt kostnadsfritt!

 

Vi bjuder på vegetarisk lunch. För att kunna genomföra detta samt för att minska matsvinnet tar vi ut en ”no show”-avgift på 150 kronor, vilket innebär att du får betala om du får förhinder men inte avbokar din plats.

Anmäl dig här

Lärandelunch

22:a mars 2023

Södra Vallgatan 5, Malmö

kl. 12.00-13.00

En stad fri från hat

Som en uppföljning av Malmötimmen HT2022 "Så här vänder Malmö ryggen åt hatet när vi stöttar varandra" kommer Malmöandan att arbeta mot det digitala hatet.

 

I samarbete med Malmöandan och tillsammans med Malmö stad bjuder Kodex Malmö in dig till en dag om hur vi samhällsaktörer tillsammans kan göra det digitala Malmö tryggare och säkrare.

Dagens keynote speaker är Mina Dennert journalist, författare och grundare av #jagärhär som inspirerat hundratusentals människor att med enkla och effektfulla metoder agera för demokratiska och inkluderande samhällen.  Amani Loubani (S), kommunalråd i Malmö stad för demokrati och mänskliga rättigheter inleder eventet. Ta del av hela programmet i bifogad pdf. (Se nedan)

Varför ska du vara med? Näthat drabbar olika beroende på vem man själv är eller vem man representerar. Malmö stads egen undersökning visar att den största andelen – mellan 75–97% beroende på plattform – av allt hat riktas mot personer med religiös, eller etnoreligiös minoritetsbakgrund. Det finns också en annan slutsats som är återkommande i alla de tre analyserna, nämligen att majoriteten av detta etnoreligiösa hat är islamofobiskt/antimuslimskt. Det går också att dra en försiktig slutsats om att det finns ett mönster kring att minoriteter, oavsett vilka, utsätts för hat om minoritetens rättigheter kommer på tal, till exempel medialt.

 

Enligt Brottsförebyggande rådet utsattes mer än var fjärde förtroendevald politiker för trakasserier, hot eller våld under 2020. Enligt en rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har 7% av den svenska befolkningen utsatts för näthat det senaste året. En majoritet tycker att samtalstonen i sociala medier är för hård och 8 av 10 uppger att de undviker att ta ställning i samhällsfrågor på grund av näthat. 65% av de mellan 27 och 70 år och 42% av de mellan 16 och 25 uppger att näthat är ett ganska stort eller mycket stort hot mot demokratin. Detta är en demokratifråga och en jämlikhetsfråga. "Tystnar människor tystnar demokratin" därför är det viktigt att vi alla verkar för ett öppet och demokratiskt samtal.

Varmt välkommen! 

Tillsammans mot det digitala hatet

1:a mars 2023

Folk, mat och möten

OLOF PALMES PLATS 1, Malmö

kl. 13.00-16.15

Hemsida - Malmö en skatestad (4).png
Hemsida - Malmö en skatestad (6).png

samverkansmöte

Som en uppföljning av dialogforumet 2022 "Unga, trygghet och delaktighet" kommer Malmöandan att arbeta med frågor kring ungas situation på arbetsmarknaden.  Sedan 2019 har Rädda Barnen, Ikano, IKEA, InterIKEA, Malmö stad och andra samhällsaktörer  utformat ett arbetsmarknadsprogram som syftar till att unga ska få ökade möjligheter och tillgång till en hållbar försörjning.

Det finns många aktörer i Malmö som jobbar för att fler unga ska komma in på arbetsmarknaden eller börja studera. Vi vill utforska möjligheten att öka det sammantagna värdet av allas insatser genom sektorsöverskridande samverkan, strukturerat lärande och gemensam effektmätning - så att fler unga i Malmö har ett jobb, en utbildning, någonstans att bo, egna pengar, mår bra och har meningsfulla mål i livet.

 

Med Impact Malmö vill initiativtagare inspirera fler aktörer från olika sektorer att bidra till en hållbar samhällsförändring.

Det här första samverkansmötet riktade sig enbart till särskilda organisationer som arbetar med effektmätning samt insatser för att fler unga ska få ökade möjligheter och tillgång till hållbar försörjning. 

Samverkansmöte

28:e februari 2023

Föreningscentret Nobel 21

kl. 9.00-12.30

IMG_4422_web.jpg

Missa inte ungas rekommendationer till beslutsfattare

Här kan du läsa Malmöandas rapport  Dialogforumet 2022 

"Unga, trygghet och delaktighet"

bottom of page