top of page
IMG_4317_web.jpg

Vi är en positiv kraft för ett Malmö där demokratin är stark, där delaktigheten och samverkan är hög och där jämlikhet präglar utvecklingen

Fästpunkt 1

HUR VI JOBBAR

Malmöandan arbetar för ett mer jämlikt och inkluderande Malmö. 

Hur arbetar vi?

Vi genomför bland annat:

  • Malmöandans Dialogforum

  • Lärandelunch

  • Malmötimmen

  • Utbildningar

  • Seminarier 

  • Inspirationsföreläsningar

Vi skapar en mötesplats för inspiration, utveckling och samverkan mellan idéburen sektor och Malmö stad.

Malmö stad och den idéburna sektorn i Malmö ansvarar gemensamt för genomförande av samarbetsplanen och alla våra evenemang, dialog och samtal har fokus på innovation och hållbar samhällsnytta.

Det här är ett urval av samverkan, processer och nätverk som vi på olika sätt är del av, eller varit med och initierat.  

DSC07906_web.jpg
IMG_4422_web.jpg

Dialogforum

Malmöandans samordningsfunktion har i uppdrag att årligen arrangera Dialogforumet. Malmöandans dialogforum utgår från de för året aktuella samhällsutmaningarna. Mötena är öppna för hela idéburna sektorn i Malmö, förtroendevalda politiker från kommunens nämnder samt tjänstepersoner från alla förvaltningar i Malmö stad. Dialogforumet riktar sig till dem som ser att deras uppdrag/ansvar kan få ett mervärde av utökad dialog och samarbete mellan sektorerna.
IMG_5336_corped_web.jpg

Malmötimmen

Malmöandans samordningsfunktion bjuder årligen in till mellan två till fyra tillfällen av erfarenhetsutbyten mellan offentliga verksamheter och idéburna organisationer. Vid dessa arrangemang turas idéburna och offentliga om att presentera ett projekt, en verksamhet, process eller motsvarande. Syftet är primärt att öka förståelsen och kunskapen om varandras förutsättningar.

Utbildningar

Allt som görs inom Överenskommelsen Malmöandan ska utgå från så kallade medskapande metoder. Lite förenklat handlar det om att ge parterna så jämlika förutsättningar som möjligt att delta, i allt från de större dialogforumen till mindre arbetsmöten. För att stärka vår kompetens kring denna metodik kommer det årligen erbjudas en utbildning i medskapande metodik som stödjer Malmöandans vision om ökad demokrati, jämlikhet och delaktighet. Vi vill vi inom ramen för Malmöandan arbeta med ledarskapsutveckling. Vi har därför i partnerskap med Malmöakademin skapat möjlighet för 3-4 personer från Malmö stad och idéburna organisationer i Malmö, att delta i programmet "Medskapa förändring".
medskapa förändring.jpg

Lärandelunch

Lärandeluncher är ett informellt koncept där personer som arbetar med, forskar om, studerar eller på annat sätt har kunskap om samverkan och innovation delar med sig av sitt arbete. Det kommer att bjudas in till dessa möten cirka sex gånger per år. Mötena sker i samverkan med stadens förvaltningar, utifrån deras respektive uppdrag, och i förhållande till föreningars behov och engagemang kring olika frågor. Vid behov kan även luncherna genomföras digital
1646321383228.jpg
EL_KodexMalmo28.jpg

Seminarier

Malmöandan samordnas av Malmö stad och den idéburna sektorn tillsammans. Det övergripande uppdraget till samordningsfunktionen är att främja möjligheterna för kommunen och de idéburna organisationerna att samverka kring aktuella samhällsutmaningar. Vi arrangerar regelbundet seminarier, föreläsningar, paneldiskussioner och andra evenemang för att sprida kunskap om demokrati, inkludering, jämlikhet och delaktighet.
Fästpunkt 2
IMG_5426_web.jpg

Samverkan

Överenskommelse Malmöandan handlar om samverkan mellan hela den idéburna sektorn i Malmö och Malmö stad.
Samverkan mellan idéburna och Malmö stad är en grundläggande förutsättning för ett hållbart samhälle. Samarbetsplanen ska därför ses som en del i Malmös samlade hållbarhetsarbete för att nå FN:s globala hållbarhetsmål, framför allt genom att verka för ökad delaktighet, nya demokratiska styrformer och fler kunskapsallianser.
bottom of page