top of page

Malmöandans dialogforum 2022

Malmöandans dialog
IMG_4340_web.jpg

Malmöandans dialogforum 2022 ägde rum den 30:e maj på Scandic Triangeln.

I allians med näringslivsaktörer och Malmö Universitet samt i samarbete med ungdomsorganisationer skapade Malmöandan för första gången ett forum för att unga, politiker, tjänstepersoner, akademiker, föreningar och näringslivsaktörer skall mötas och tillsammans ta fram förslag på hur vi skapar bättre villkor för ungas delaktighet och trygghet i Malmö.

 

Med syfte att demokratisera dialogen skapade Malmöandan en enkät där ungdomarna själva svarade och lyfte frågor som de ville prata om. Resultatet blev tydligt:  Ungas situation på arbetsmarknaden och ungas psykiska och fysiska hälsa är de frågor som är mest angelägna när de unga själva får ge uttryck för sin uppfattning. 

Kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh inledde dialogen. Unga var delaktiga och ägde scenen, två paneler diskuterade ämnen och presenterade konkreta rekommendationer. 

Malmöandan kommer inom kort att överlämna en

kort sammanfattning till beslutsfattare om dialogforumet.

Några frågor som panelisterna lyfte under dialogforumet 2022:

IMG_4317_web.jpg

"Ge folk en chans, ni som sitter vid makten, ni har möjlighet och även skyldighet" sa 

Rahman Heydari från 

Ensamkommandes Förbund angående nyanländas situation på arbetsmarknaden.

IMG_4422_web.jpg

"Att skapa möjligheter för kunskapsöverföring mellan generationer och att vara medveten om allas perspektiv innan man fattar beslut"  Tala Alsaadi från Möllans Basement reflekterade om inkludering som tillväxtstrategi i en effektiv beslutsprocess.

IMG_4427_web.jpg

Hadil Hoseini från

Möllans Basement

reflekterade om vikten av att barn och unga ska lära sig om sina rättigheter för att förebygga diskriminering samt psykisk och fysisk ohälsa.
 

IMG_4467_web.jpg

Frida Lundh från Parasport Sverige reflekterade över vikten av att utbilda i bemötande och tillgänglighet samt att se över den fysiska tillgängligheten i staden vid aktiviteter, idrottshallar mm.

Facebook Inbjudan Malmöandansdialogforum 22.png

Titta på videon och ta del av Malmötimmen med Pernilla Yasin och Lalani Hedin om ungas framtid på arbetsmarknaden. Samtalet var en av förberedelserna inför Malmöandans dialogforum 2022.

Syftet med dialogforum är: 

  • Att främja en fortlöpande dialog med fokus på förutsättningar för - och behov av - samverkan mellan parterna kring gemensamma samhällsutmaningar.

  • Att öka inflytandet och demokratin kring de uppdrag/ansvar vi har.  Vid behov kan fokusområden löpa över fler än ett år.

 

Malmöandans Dialogforum 2022 arrangerades i samarbete med ungdomsorganisationer.  I arbetsgruppen ingår följande personer:

Alexander Nazar

Balqis Khattab

Ibrahim Tahar

Gustavo Nazar

Karolina Lundahl

Maya Mbog Rosen 

Omid Mahmoudi

Pernilla Yasin

Tom Roodro

Verenice Bengtsson

bottom of page