top of page

vi skapar en plattform för
inspiration, kunskap och samverkan 

VAD VI GÖR

IMG_0469_web_edited.jpg

Malmöandan arbetar för ett mer jämlikt och inkluderande Malmö. 

Hur arbetar vi?

Vi genomför bland annat:

  • Malmöandans Dialogforum

  • Malmöandans Idéverkstad

  • Lärande lunch

  • Malmötimmen

  • Utbildningar

  • Seminarier 

  • Inspirationsföreläsningar

Vi skapar en mötesplats för inspiration, utveckling och

samverkan mellan idéburen sektor

och Malmö stad.

Malmö stad och den idéburna sektorn i Malmö ansvarar gemensamt för genomförande av samarbetsplanen och alla våra evenemang,

dialog och samtal har fokus på innovation och

hållbar samhällsnytta.

Det här är ett urval av samverkan, processer och nätverk som vi på olika sätt är del av, eller varit med och initierat.  

       Kunskap                            Delaktighet                     samverkan

Lärande lunch

Lärandeluncher är ett informellt koncept där personer som arbetar med, forskar om, studerar eller på annat sätt har kunskap om samverkan och innovation delar med sig av sitt arbete. I samarbete med Malmö Tillsammans bjuder vi in till dessa möten minst sex gånger per år. Mötena sker i samverkan med stadens förvaltningar, utifrån deras respektive uppdrag, och i förhållande till föreningars behov och engagemang kring olika frågor.

dialogforum

Malmöandans samordningsfunktion har i uppdrag att årligen arrangera ca. två tematiska dialogforum. Mötena är öppna för hela idéburna sektorn i Malmö, förtroendevalda politiker från kommunens nämnder samt tjänstepersoner från alla förvaltningar i Malmö stad. 

Dialogforumet syftar det till att främja en fortlöpande dialog med fokus på förutsättningar för - och behov av - samverkan mellan parterna kring gemensamma samhällsutmaningar. För det andra syftar det till att öka inflytandet och demokratin.

idéverkstad

Utöver möten i det partsgemensamma forumet erbjuds också minst två möten om året för att vidareutveckla idéer.

Resultaten från dialogforum och idéverkstad kommer att dokumenteras och kan bland annat användas som ett underlag för verksamhetsplanering i föreningar och förvaltningar. Det kan vidare användas till övergripande prioriteringar som kommunen gör under det kommande året, exempelvis inom budgetarbetet.

Malmötimmen

Malmöandans samordningsfunktion bjuder årligen in till mellan fyra och sex tillfällen med erfarenhetsutbyte mellan offentliga verksamheter och idéburna organisationer.

 

Vid dessa arrangemang turas idéburna och offentliga om att presentera ett projekt, en verksamhet, process eller motsvarande. Syftet är primärt att öka förståelsen och kunskapen om varandras förutsättningar.


medskapa förändring

För att stärka vår kompetens i ledarskapsutveckling bjuder Malmöandan årligen in en grupp av tjänstepersoner och personer från idéburna organisationer till utbildningen ”Medskapa förändring”, som hålls av Malmöakademin. Detta sker i linje med Malmöandans vision om ökad demokrati, jämlikhet och delaktighet.

 

Genom kreativa och interaktiva uppgifter utbildas gruppen i effektiv och inkluderande processledning.

Kanske är det du som vill vara med i nästa omgång?

Följ oss på sociala medier och håll dig uppdaterad vi kommer att meddela när det är dags för nästa tillfälle.

samverkan

Malmöandan samordnas av Malmö stad och den idéburna sektorn tillsammans. Det övergripande uppdraget till samordningsfunktionen är att främja möjligheterna för kommunen och de idéburna organisationerna att samverka kring aktuella samhällsutmaningar.

Vill du vara en del av Malmöandan? Har du idéer eller förslag där samverkan är ett sätt att komma vidare.

bottom of page