top of page

Detta hände år 2023

samverkansmöte

Som en uppföljning av dialogforumet 2022 "Unga, trygghet och delaktighet" kommer Malmöandan att arbeta med frågor kring ungas situation på arbetsmarknaden.  Sedan 2019 har Rädda Barnen, Ikano, IKEA, InterIKEA, Malmö stad och andra samhällsaktörer  utformat ett arbetsmarknadsprogram som syftar till att unga ska få ökade möjligheter och tillgång till en hållbar försörjning.

Det finns många aktörer i Malmö som jobbar för att fler unga ska komma in på arbetsmarknaden eller börja studera. Vi vill utforska möjligheten att öka det sammantagna värdet av allas insatser genom sektorsöverskridande samverkan, strukturerat lärande och gemensam effektmätning - så att fler unga i Malmö har ett jobb, en utbildning, någonstans att bo, egna pengar, mår bra och har meningsfulla mål i livet.

 

Med Impact Malmö vill initiativtagare inspirera fler aktörer från olika sektorer att bidra till en hållbar samhällsförändring.

Det här första samverkansmötet riktar sig enbart till särskilda organisationer som arbetar med effektmätning samt insatser för att fler unga ska få ökade möjligheter och tillgång till hållbar försörjning. 

Samverkansmöte

28:e februari 2023

TBD

kl. 9.00-12.30

En stad fri från hat

Som en uppföljning av Malmötimmen HT2022 "Så här vänder Malmö ryggen åt hatet när vi stöttar varandra" kommer Malmöandan att arbeta mot det digitala hatet.

 

I samarbete med Malmöandan och tillsammans med Malmö stad bjuder Kodex Malmö in dig till en dag om hur vi samhällsaktörer tillsammans kan göra det digitala Malmö tryggare och säkrare.

Dagens keynote speaker är Mina Dennert journalist, författare och grundare av #jagärhär som inspirerat hundratusentals människor att med enkla och effektfulla metoder agera för demokratiska och inkluderande samhällen.  Amani Loubani (S), kommunalråd i Malmö stad för demokrati och mänskliga rättigheter inleder eventet. Ta del av hela programmet i bifogad pdf. (Se nedan)

Varför ska du vara med? Näthat drabbar olika beroende på vem man själv är eller vem man representerar. Malmö stads egen undersökning visar att den största andelen – mellan 75–97% beroende på plattform – av allt hat riktas mot personer med religiös, eller etnoreligiös minoritetsbakgrund. Det finns också en annan slutsats som är återkommande i alla de tre analyserna, nämligen att majoriteten av detta etnoreligiösa hat är islamofobiskt/antimuslimskt. Det går också att dra en försiktig slutsats om att det finns ett mönster kring att minoriteter, oavsett vilka, utsätts för hat om minoritetens rättigheter kommer på tal, till exempel medialt.

 

Enligt Brottsförebyggande rådet utsattes mer än var fjärde förtroendevald politiker för trakasserier, hot eller våld under 2020. Enligt en rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har 7% av den svenska befolkningen utsatts för näthat det senaste året. En majoritet tycker att samtalstonen i sociala medier är för hård och 8 av 10 uppger att de undviker att ta ställning i samhällsfrågor på grund av näthat. 65% av de mellan 27 och 70 år och 42% av de mellan 16 och 25 uppger att näthat är ett ganska stort eller mycket stort hot mot demokratin. Detta är en demokratifråga och en jämlikhetsfråga. "Tystnar människor tystnar demokratin" därför är det viktigt att vi alla verkar för ett öppet och demokratiskt samtal.

Varmt välkommen! 

Tillsammans mot det digitala hatet

1:a mars 2023

Folk, mat och möten

OLOF PALMES PLATS 1, Malmö

kl. 13.00-16.15

Insta post.png

Malmöandans valberedning arbetar just nu med att bygga upp den nya styrgruppen. Valberedningen letar efter människor i det lokala civilsamhället som är visionärer, kan drömma stort och få saker att hända. Är du en visionär som med långsiktighet i fokus vill bidra till en mer jämlik och delaktig stad?

 

Uppdraget är ideellt. Du får möjlighet att utöka ditt nätverk, förstärka samverkan över sektorsgränser samt påverka på en annan nivå. Styrgruppen sammanträder ca. 4 gånger per år och består av 8 personer, varav 3 är kommunpolitiker och 5 är representanter från idéburen sektor. Som styrgruppsledamot har du ansvar för övergripande styrning av Malmöandan. Styrgruppen sätter agendan, vilket innebär att man årligen väljer områden och ämnen som ska vara prioriterade inom Malmöandan.  

Vill du veta mer?  Läs mer om kriterierna och hur processen går till, här: 

bottom of page