samhällsutmaning

ungas hälsa och livsstil

Det är ett brett samhällsintresse att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga, såväl under skoltid som på barnens fritid. Fysisk rörelse är något som stärker barns och ungas hälsa, koncentrationsförmåga, självkänsla och som dessutom har ett starkt samband med psykiskt välmående.


Genom ökad samverkan mellan staden och idéburen sektor kan barn och unga få det stöd och den stimulans de behöver för att bli mera rörliga och aktiva i sin vardag.

Tankar kring utmaningen

Inför verkstaden kring samhällsutmaningen Ungas hälsa och livsstil ombads intresserade organisationer presentera sig och sina tankar kring samhällsutmaningen. Verkstad kring denna samhällsutmaning var onsdagen den 27 februari. Så här tänkte anmälda organisationer inför träffen.

Boost by fc rosengård

Boost By FC Rosengård har i arbetat med hälsofrågor inom Boost by FCR. De har erfarenhet att samordna och motivera unga att förbättra sin livsstil. Utbildade folhälsovetare och har ett stort engagemang i frågor kring ungas hälsa och livsstil.

Röda korset malmökretsen

Röda Korset Malmökretsen har valt denna utmaning för att vi - genom våra ca 40 verksamheter (läs insatser) på många platser i Malmö - når många ur målgrupper.


Vi har ett proaktivt arbets- och förhållningssätt i alla våra verksamheter samt ett växande samarbete med andra organisationer. Hos oss respekterar vi olikheter och därmed bidrar vi till ett mer socialt jämlikt samhälle. Detta kan bekräftas av våra ca 800 volontärer.


Vi kan absolut bidra, både på ett individuellt och organisatoriskt plan.

föreningen kim

Föreningen KIM- Kollektivhus i Malmö vill engagera sig denna samhällsutmaning för den sammanfaller för KIM på individ- och gruppnivå. KIM – kollektivhus i Malmö – är en ideell förening som bildades 2009.

När ett kollektivhus planeras för alla åldrar lägger KIM ett barn- och ungdomsperspektiv både på kollektivhuset men i lika hög grad på omgivningen. KIM vill och kan fungera som ställföreträdare för de barnfamiljer som kommer flytta in i området och bevakar deras intressen.

KIM vill vara en positiv kraft i samhällsutvecklingen, inte minst i nya bostadsområden, men det klarar vi inte själva, vi behöver samarbeta med andra föreningar, idrottsföreningar, KFUM, Scouterna, Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet och en massa andra föreningar som vi vet finns men också många som vi inte känner till men som skulle kunna ha en viktig funktion för barn, unga och deras föräldrar.

hassela framåt

Hassela Framåt är ett nytt arbetsmarknadsprojekt riktad mot målgruppen 16-25 år. Vi utgår från våra deltagares behov och hjälper dem att ta steg mot bättre hälsa och samvaro.övriga organisationer

KRIS Malmö

Qvinnoqulan

Fetma&Övervikt

Verkstad kring ungas hälsa och livsstil

Onsdagen den 27 februari genomfördes verkstaden kring samhällsutmaningen Ungas hälsa och livsstil. Under samtalet som fördes lyftes följande områden och frågor upp till diskussion. Några svar eller lösningar kom inte, utan det blir en del i det fortsatta arbetet.


Nästa träff blir torsdagen den 4 april kl 17-19 på Nobelvägen 21. Anmälan senast 2 april.


Alla intressanta företrädare för organisationer i den idéburna sektorn i Malmö är välkomna att anmäla sig och delta.

Diskussioner kring samhällsutmaningen Ungas hälsa och livsstil
Diskussioner kring Malmöandans samhällsutmaning Ungas hälsa och livsstil

tankar kring utmaningen från mötet

Inledningsvis fördes en diskussion kring begreppet unga. Behöver vi en definition av begreppet ”unga”? Vilken ålder tänker vi? 50 % av stadens befolkning är under 35 år. Är det detta definitionen av unga?


Vi har i vårt arbeta att se till alla i Malmö stad, inte bara utsatta grupper. Arbetet med Malmöandan är inte ett traditionellt projektarbete där det finns identifierade grupper och avsatta medel. Det gäller för oss att tänka nytt och annorlunda.


När vi pratar om hälsa gäller det både den psykiska och den fysiska.


Vem vill vi samarbeta med i kommunen kring denna utmaning? Tänker tjänstepersoner och politiker i kommunen på unga/barn som de som går i förskola, skola, gymnasiet?


Kan föreningarna komma in i skolan? Vad är skolornas incitament för detta? Målgruppen förenar oss – skola och föreningslivet.


Handlar det om att informera om föreningen/civilsamhället/demokrati, att rekrytera nya medlemmar eller att föreningarna sköter verksamheten?

Har vi i civilsamhället en beredskap för att ta emot ungdomar i verksamheten? Nybörjarverksamhet för ungdomar. Ett uppsamlingsheat för de som inte är ”med i matchen”.

Har den enskilde alltid ekonomiska förutsättningar att delta i aktiviteter?


Vad vil individerna?

Hur når vi målgruppen?

Hur får vi de vuxna till att engagera sig i en förening?

Varför söker sig inte ungdomarna till föreningslivet? Vad är deras incitament? Hur hanterar vi det digitala?

Vad kan vi läsa ut av Fritidsvaneundersökningen och LUPP?


Möte kring Malmöandan med företrädare för den idéburna sektorn i Malmö.
Möte kring Malmöandan med företrädare för den idéburna sektorn i Malmö.