samhällsutmaning

stadsliv, allmänna platser och lokaler

Stadens gemensamma rum har stor betydelse för Malmöbornas välfärd och gemenskap. Ett mångsidigt utbud av mötesplatser, gröna stadsrum, rekreationsområden, kultur-, fritids- och idrottsanläggningar ger möjlighet till aktiviteter, kultur, lärande och lek för alla åldrar och grupper i samhället.


Tillgången till olika typer av lokaler, anläggningar och platser är viktig för de idéburna organisationerna. Samverkan mellan Malmö stad och idéburen sektor är central i den fortsatta utvecklingen och utformningen av staden.

Tankar kring utmaningen

Inför verkstaden kring samhällsutmaningen Stadsliv, allmänna platser och lokaler ombads intresserade organisationer presentera sig och sina tankar kring samhällsutmaningen. Verkstad kring denna samhällsutmaning var måndagen den 4 mars. Så här tänkte anmälda organisationer inför träffen.

föreningen kim

Föreningen KIM- Kollektivhus i Malmö vill engagera sig i denna samhällsutmaning på strukturell nivå. KIM vill lägga ett barn och ungdomsperspektiv på stadsliv, allmänna platser och lokaler. KIM utgår från att bostadsområden ingår som en självklar del i stadsliv.


KIM – kollektivhus i Malmö – är en ideell förening som bildades 2009. Föreningen har som ändamål att skapa olika former av kollektivhus i Malmö och dess värdegrund är att främja ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i boendet.


Vid byggande av ett kollektivhus, går intresserade med i en startargrupp t ex KIM, och inleder ett långsiktigt samarbete med berörd kommun och med fastighetsägare. Syftet är att föreningen, kommunen och fastighetsägare och de byggföretag som anlitas, tillsammans planerar inte bara husets funktion utan även för husets omgivning. För att detta ska vara möjligt behöver föreningen delta i planeringen på ett mycket tidigt stadium, innan planeringen av området inklusive alla hus har gått så långt, att det är i det närmaste omöjligt att ändra. Samarbetet pågår under hela planerings- och byggperioden. När ett kollektivhus planeras för alla åldrar lägger KIM ett barn- och ungdomsperspektiv både på kollektivhuset men i lika hög grad på omgivningen. KIM vill och kan fungera som ställföreträdare för de barnfamiljer som kommer flytta in i området och bevakar deras intressen. Om ett kollektivhus planeras för andra halvan av livet kan KIM också vara företrädare för äldre och bevaka deras intressen, allt för att skapa goda och trygga bostadsområden för alla.

miso

MISO vill med ett övergripande helikopterperspektiv vara aktiv i Malmös stadsplanering, både vad gäller planera för idrottsplatser för både spontan lek/idrott samt lokaler för organiserad idrott. Anläggningsutveckling och anläggningsunderhåll är en prioriterad fråga.


Då all forskning pekar på vikten av att röra sig, ser MISO det viktigt att alla malmöbor, men kanske främst våra barn och ungdomar, har ytor att vara på. Att ha sin fritid ”nära” spar på miljön. MISO framhålla vikten av att i all planering av stadsmiljö, även se till tillgängligheten för alla, barn och vuxna, att ta sig till fritids- och rekreationsplatser och att cykelvägar bör vara åtskilda från biltrafik.


MISO ser att brist på lokaler är ett stort integrationsproblem. Att hitta vägar som är ekonomiskt hållbara och samtidigt ger oss fler lokaler är en utmaning som vi gärna deltar i.


MISO ser sig har kunskap och förmåga att i dessa frågor samla idrotten i Malmö och detta är en prioriterad fråga för MISO.


röda korset malmökretsen

Röda Korset Malmökretsen har valt denna utmaning för att vi - genom våra ca 40 verksamheter (läs insatser) på många platser i Malmö - når många ur målgrupper.


Vi har ett proaktivt arbets- och förhållningssätt i alla våra verksamheter samt ett växande samarbete med andra organisationer. Hos oss respekterar vi olikheter och därmed bidrar vi till ett mer socialt jämlikt samhälle. Detta kan bekräftas av våra ca 800 volontärer.


Vi kan absolut bidra, både på ett individuellt och organisatoriskt plan.


övriga organisationer

EAPN

Verkstad kring stadsliv, allmänna platser och lokaler

Måndagen den 4 mars genomfördes verkstaden kring samhällsutmaningen Stadsliv, allmänna platser och lokaler. Under samtalet som fördes lyftes följande områden och frågor upp till diskussion. Några svar eller lösningar kom inte, utan det blir en del i det fortsatta arbetet.


Nästa träff blir onsdagen den 24 april kl 17-19 på Nobelvägen 21. Anmälan senast 23 april.


Alla intressanta företrädare för organisationer i den idéburna sektorn i Malmö är välkomna att anmäla sig och delta.

Samtal kring Malmöandans samhällsutmaning Stadsliv, allmänna platser och lokaler.
Samtal kring Malmöandans samhällsutmaning Stadsliv, allmänna platser och lokaler.

tankar kring utmaningen från mötet

Samtalet kring Stadsliv, allmänna platser och lokaler kom att handla om behovet av tidig samverkan, samutnyttjande och paraplyorganisationernas roll kring denna samhällsutmaningen.


Tidig samverkan för hållbar planering.

Sektorn måste vara med och planera. Hela vägen.

Långsiktighet i resonemangen och planeringen. Mandatperioder i politiken. Långsiktigheten i den idéburna sektorn? Är det paraplyorganisationernas roll? Prata med hela staden och de olika förvaltningarna. Hur skaffar vi oss inflytande?

Hitta verktyg och modeller för att involvera. Lyssna till de som använder och ska använda. Måste våga säga ifrån. Samverka tidigt. Dialoggrupper mellan förvaltningar och ideella föreningar. Analysera vad som fungerar bland förvaltningarna i dialogen med vår sektor.


Vi blir lyssnade till beroende på vad vi säger. Om vi bara företräder den egna föreningen lyssnas det inte. Måste prata för helheten.

Brukarperspektiv kan den idéburna sektorn erbjuda. Sektorn kan samverka. Vi har mångåriga erfarenheter.


Vi är en viktig part i samhällsutvecklingen. Vi kan jobba tillsammans, kommun-idéburen, för att skapa ett tryggt samhälle. Vi är en stark part. Är paraplyorganisationerna den starkaste parten? Om paraplyorganisationerna företräder sektorn, vem ska företräda kommunen? En värd eller flera värdar för området.


Sektorn bör göra en egen analys. Vad kan vi uppnå om vi gör detta? Hur kan vi erbjuda lösningar? Hur ska vi lyckas att lyfta blicken? Inte se till den egna föreningen endast utan se till helheten

Vi har för mycket fokus på problemen istället för att berätta vad vi har gjort. Vad vill vi åstadkomma? Mer fokus på lösningar. Lyfta blicken från det egna intresset till allmänintresset.


Det finns behov av mer forskning kring detta.

Samutnyttjande av det befintliga. Förtäta lokalanvändandet. Vad är vinsten med att den idéburna sektorn kommer in i skolan och använder lokalerna. Vad kan vi uppnå? Dygnet runt-verksamhet men av olika aktörer. Fler tar ansvar för helheten. Fler tar ansvar för sin del i helheten.


Hur kan vi få liv i det som finns idag? Hur skapar vi nya mötesplatser i det befintliga? Få flera verksamheter att verka tillsammans. Fler ska dela samma utrymmen.

Koppla det offentliga rummet till olika anläggningar. Använda anläggningar till olika aktiviteter. Hur skapas tryggheten kring anläggningarna?


Nya idrotter. Ny infrastruktur. Kommunens ansvar eller ska marknaden lösa det? Anläggningar är till för alla och inte bara för eliten.

Resurskrävande aktiviteter. Nya sätt att driva det på

Kan det lokala samhället organiseras på ett annat sätt? Inte för att folk ska jobba gratis utan få möjlighet att vara. Det är en rättighet att vara med. Kan vi kräva att människor gör insatser. Hur ska folk kunna vara med?

Diskussioner kring Malmöandan och samhällsutmaningen Stadsliv, allmänna platser och lokaler
Deltagarna engagerade i samtal kring Stadsliv, allmänna platser och lokaler