samhällsutmaning

nya vägar till arbete och aktivitet

Antal förvärvsarbetande med arbetsplats i Malmö är större än någonsin tidigare. Ändå så är arbetslösheten hög bland Malmöborna. Detta eftersom företagen ofta anställer personer om inte bor i Malmö för att få rätt kompetens.


Det finns stora skillnader i andelen arbetslösa i olika grupper bland Malmöborna. Arbetslösheten är högre bland ungdomar, högre bland utrikesfödda oavsett utbildningsnivå, samt högre för män än för kvinnor i alla grupper. Att öka andelen Malmöbor i jobb, och jobbtillfällen i Malmö, är med andra ord en utmaning.

Idéburen sektor och Malmö stad, liksom aktörer i övriga samhällssektorer, behöver samverka för att öka graden av sysselsättning hos Malmöborna.

Idéburen sektor och Malmö stad, liksom aktörer i övriga samhällssektorer, behöver samverka för att öka graden av sysselsättning hos Malmöborna. Idéburen sektor är en möjlig arbetsgivare. Samtidigt är deltagande i föreningsliv en starkt bidragande faktor till ökat socialt kapital, vilket i sin tur är viktigt för att få ett arbete.

redo för nästa steg

Företrädare för ett antal organisationer inom den idéburna sektorn träffades under tisdagen den 7 maj. Mötet var det första i sitt slag, ett nästa steg i arbetet med att konkret börja arbeta med en av Malmöandans samhällsutmaningar, Nya vägar till arbete och aktivitet.


Kompetenscentrum idéburen sektor hade tagit initiativ till mötet och bjudit in ett antal organisationer som arbetar inom området. Vissa har varit delaktig i arbetet tidigare och deltagit på verkstäderna i mars och april. För andra var detta första träffen.

Med på mötet var företrädare för Boost by FC Rosengård, MFF Karriärakademin, Yallatrappan, Coompanion, Anställningslösa i förening, Internationella Kvinnoföreningen och NAD.


Mötet gav en del struktur och tankar kring det fortsatta arbetet inom utmaningen. Nästa steg blir att matchas med företrädare för Malmö stad.


Värd för utmaningen föreslås bli KC-Kompetenscenter Idéburen sektor.

Företrädare för olika organisationer pratar om Malmöandans samhällsutmaning Nya vägar till arbete och aktivitet
Samtal kring Nya vägar till arbete och aktivitet
Dagordningen för dagens träff
Agendan för mötet
Olle Möller från Kompetenscentrum står upp och pratar om Malmöandan
Initiativtagare till mötet var Kompetenscentrum Idéburen sektor

andra Verkstaden kring Nya vägar till arbete och aktivitet

Två verkstäder har genomförts kring denna samhällsutmaning.


Första träffen var torsdagen den 7 mars. Inför denna träff ombads de intresserade organisationerna skriva ner sina tankar, erfarenheter och ingångsvärden kring frågan. Sammanfattning av samtalet som fördes under träffen finns längre ner på sidan.

En uppföljande träff, den andra verkstaden kring denna samhällsutmaning, genomfördes onsdagen den 3 april.


Närvarande organisationer vid andra verkstaden var Boost by FC Rosengård, Accept och respekt, Anställningslösa i förening, Malmö Ideella, NAD samt KomptensCentrum.


Malmöandans samhällsutmaning Nya vägar till arbete och aktivitet diskuteras
Diskussioner kring Nya vägar till arbete och aktivitet

Vägen framåt


Under andra verkstaden landade samtalen i tre konkreta punkter som ska förberedas och diskuteras vid en kommande träff. En träff som KompetensCentrum tagit på sig ansvaret att bjuda in till.


Kartläggning

Det finns ett behov av en nulägesanalys av sektorn inom detta fält. Det har konstaterats att det finns ett behov av att kartlägga det vi i sektorn har gjort inom området och vad vi har för kunskaper och kompetenser. Det handlar om att komma fram till vad vi kan göra. Det handlar inte om att ständigt vara innovativa utan att använda det som redan finns och fungerar, men samtidigt inte fastna i gamla hjulspår.

Kartläggningen tjänar flera syften. En del i detta handlar om att synliggöra för sektorns egna aktörer vad som görs och har gjorts. En annan del handlar om att synliggöra för Malmö stad och andra aktörer.


Två typer av aktörer identifierades i detta arbete. Det handlar om de organisationer som aktivt arbetar med att få ut personer i arbete. Det handlar också om de aktörer som rustar personer så att de kan ta steget vidare mot ett arbete, via olika typer av aktiviteter. Alla aktiviteter ska göras tillgängligt för alla.


Definitioner

Det kan också konstateras att det finns behov av att diskutera och definiera de ord som använd. Orden kan ha olika betydelse, så därför behöver sektorn finna definitioner kring vad man menar med arbete, aktivitet, sysselsättning och insatser exempelvis.


Värdskap

I den beslutade samarbetsplanen finns uttryckt att det ska finnas värdar för varje samhällsutmaning. En värd ska samordna arbetet inom utmaningen. Det är därför av vikt att diskutera vilka förväntningar som finns på ett värdskap i denna samhällsutmaning.

Det är viktigt att arbetet framåt präglas av öppenhet, transparens och ett inbjudande förhållningssätt mot nya intresserade organisationer.


Malmöandans samhällsutmaning Nya vägar till arbete och aktivitet diskuteras
Diskussioner kring Nya vägar till arbete och aktivitet

Verkstad kring Nya vägar till arbete och aktivitet

Torsdagen den 7 mars genomfördes verkstaden kring samhällsutmaningen Nya vägar till arbete och aktivitet. Under samtalet som fördes lyftes olika områden och frågor upp till diskussion. Några svar eller lösningar kom inte, utan det blir en del i det fortsatta arbetet.


Alla intressanta företrädare för organisationer i den idéburna sektorn i Malmö är välkomna att anmäla sig och delta.

Malmöandans samhällsutmaning Nya vägar till arbete och aktivitet diskuteras
Diskussioner kring Nya vägar till arbete och aktivitet

tankar kring utmaningen från mötet

Under samtalet utkristalliserade sig två perspektiv, det ena perspektivet handlar om förhållandet till utomstående parter, det andra gällde sektorns interna förhållanden. Diskussionen pendlade mellan övergripande systemperspektiv och ett individperspektiv.


”Egentligen borde vi ha ett stort långt projekt över 15 år

- då vi löser frågan.”


Kan vi erbjuda nya vägar till arbete? Vad skulle vi göra nytt?

Vi har många vägar men vi har inte kartan. Vi ser inte helheten. Ta bättre tillvara på det vi redan gör.


Hur kan vi tillsammans få utbyte av kunskap? Hur synkar vi?

Hur få vi en linje av insatser istället för öar?


Nya vägar till arbete via välmående och hälsa? Du ska må bra så att du ska kunna gå ut och söka jobb. Bättre stöd för att individen. Egentligen är vägarna bra men ändå hänger snaran över huvudet. Se på helheten. Se hela människan.


Lokalt hitta gränssnitten så att individerna inte hamnar i kläm. Kan detta bidra till systemförändring nationellt?


Vet myndigheterna själva hur det hänger samman? Övergångar, gränser. Många olika lager. Lyfta fram organisationernas svagheter. Vad är det som inte fungerar? Olika system motverkar varandra.

Myndigheter har förväntningar att föreningar ställer upp men idéburen sektorn finns inte i myndigheternas regleringsbrev.


Individen har inte koll på sina rättigheter och skyldigheter gentemot myndigheterna.


Myndigheterna fyller en funktion. Regelverket fyller sin funktion för den enskilde. Handläggare ska inte vara syndabocken. Det handlar om systemet. Objektivitet är viktigt.

Det finns mycket information. Hur ska individen ha koll på allt?


Medföljarstöd till den enskilde arbetslöse.


Blir tvingad att ha ett jobb. Något man inte mår bra av. Blir utnyttjad på arbetsmarknaden. Ibland måste man ta det kortsiktiga arbetet för vinster på lång sikt.


Försörjningsstödsregler låser in folk i systemet så det lönar sig inte att jobba.


Fokus på ”löpande bandet”.


Även om sektorn kan göra ett gott arbete så gäller det att systemet ”maler ner” individen.Inte bara insats på insats utan att det finns en röd tråd. Vad är nästa steg?


Hitta sammanhang både för individer och strukturer.

Få stöd att se det övriga i livet. Var kan man få tag i all information?

Balans i livet. Livspusslet. Man behöver inte skapa ett helt liv åt en person.


Hur navigerar man i ett samhälle för att känna sig trygg?


Tvärsektoriella grupper behövs

Samverkansproblem är att man har olika värdegrunder?

Kunskap och relationer – skapa plattformar


Aktiviteter för de som inte får vara på daglig verksamhet enligt LSS. Information? Kunskaper bland tjänstemän.

Kan fler mötesplatser, föreningscenter, vara en möjlighet för att komma ur stuprör? Myndighetspersoner kommer dit och erbjuder service.


Idéburen visar på en ny kraft. Nya vägar.

Fokus på individen i helheten

Uppdrag begränsar vägen till målet. Kan idéburen fylla tomrummet på vägen mot målet?


Idéburna lotsar och hjälper individen. Vi kan hjälpa staden. Vi vill se kunskaper hos staden om Malmös föreningar. Lämna över. Stödja, inte ta ansvar och myndighetsutövning. Vi kan ta på oss att kunna myndigheterna. Sektorn behöver kartlägga våra överlappningar. Kompetensutveckla den idéburna sektorn.

Ambulerande information om föreningslivet

Nya busslinjer till aktiviteter.

Fysiskt planera in föreningslivet i stadsdelarna, som en del i stadsplaneringen.

Lotsar ute i samhället


Samhällsutmaningen Nya vägar till arbete och aktivitet diskuteras
Samhällsutmaningen Nya vägar till arbete och aktivitet diskuteras

Tankar kring utmaningen

Inför verkstaden den 4 mars kring samhällsutmaningen Ungas hälsa och livsstil ombads intresserade organisationer presentera sig och sina tankar kring samhällsutmaningen. Så här tänkte anmälda organisationer inför träffen.

Boost by fc rosengård

Boost by FC Rosengård har lång erfarenhet av att jobba med arbetsmarknadsfrågor och -verksamheter, och har väletablerad samverkan både med offentlig, idéburen och privat sektor.


Vi har också en organisation som, när arbetet har nått så långt, är kapabel att samordna och/eller genomföra olika satsningar inom ramen för temaområdet. Vi har dessutom ett stort engagemang för de här frågorna, och kommer att vilja vara delaktiga i den här processen, från början till slut.

anställningslösa i förening

AiF tänker att vi kan bidra med en kritisk analytisk blick i detta arbete, om fördelar och nackdelar med de förslag som uppkommer. Då vår verksamhet har utgått från just detta och med mycket erfarenhet av "arbetslöshetsindustrin" och arbetsmarknadsfrågor tror vi att vi har en del att erbjuda inom detta område. Dessutom är det relevant för oss att ha en inblick i vad som är aktuellt och vi tror att även vår organisation har vinster att göra med att delta i detta arbete.


Vi vill inte bara vara en kritisk röst, vi vill även vara konstruktiva och bidra till en positiv utveckling av arbetsmarknaden.


rädda barnen

Utgångspunkten är lärdomarna vi gjort i Reframe med en liten twist att vi vill komma till skott med ett arbete som kan gynna fler än bara vi som lärt oss något i den lilla grupp som vi varit innan.

individuell människohjälp

IM har sin verksamhet/projekt i nuläget i stadsdelen Herrgården där vi fokuserar på kvinnor med fokus på självförsörjning i form av studier, arbete eller eget företagande. Som organisation tror vi på att individen har kapacitet att förändra sin egen situation till det bättre med rätt förutsättningar och verktyg. I projektet har vi fokus på individens behov och förutsättningar, samverkan med andra aktörer, komplement till andra och nyttjar organisationens och det interna partnerssystemet på ett effektivt sätt. I projektet utgår vi ifrån hur kan vi på bästa sätt använda våra egna resurser för att stötta individen och vi gör kartläggningen av redan befintligt stöd och därefter är vikten av samverkan med andra som har kunskap i det identifierade området nödvändig i allt vi gör.


Med vår erfarenhet så tror vi att vi behöver hitta andra alternativa aktiviteter och arbeten som inte är de mest konventionella och dessa tror vi finns och därför behöver vi visa individen att det finns många olika vägar för att bli självförsörjande. Vi behöver göra det enkelt, koncist och förståeligt för individen att ta sig till det och sänka trösklarna för att ta steget till att förflytta sig från a till b. Förflyttning innebär inte alltid att det en viss aktivitet som ska genomföras ex. arbete utan individens egna utvecklingsprocess för att vi sedan ska kunna erbjuda de olika alternativen. I detta krävs tålamod, uthållighet, tillit samt en rak och tydlig dialog tillsammans med den enskilde för att vi ska kunna just hitta ”nya vägar till arbete och aktivitet” där individen är delaktig och tar själv ansvar för att göra en förändring vad gäller sin egen situation. Detta förhållningssätt genomsyrar IMs projekt Kvinnokraft där individen är med och påverkar sin utveckling genom både sig själv och genom oss i projektgruppen.

nad

I mitt arbete med Nätverk-Aktivitet-Delaktighet, NAD arbetar vi med att ge nyanlända personer möjligheten att komma närmare föreningslivet genom en aktivitet genom etableringsplanen på Arbetsförmedlingen. Huvudsyftet är inte att personerna ska få ett jobb genom föreningen, men vi vet genom forskning att kontakter genom civilsamhället ökar chansen till att få ett arbete. Vissa av matchningarna av deltagare till en förening har dock resulterat i arbete, men många gånger har aktiviteterna bara handlat om att stärka individen.


Utifrån de erfarenheter och lärdomar från arbetet med NAD Matchning så är det på det sätt jag bidrar med erfarenheter till arbetet med Nya vägar till arbete och aktivitet.


miso

MISO vill gärna delta vid detta tillfälle, inte för att ta ett eget eller större ansvar i frågan, utan för att lyssna av de idrottsföreningar som är på plats och förhoppningsvis kunna vara en kommunikationslänk i denna viktiga fråga för idrotten i Malmö.


MISO ser en viktig roll i att idrottsföreningar i mycket stor omfattning tillgodoser behovet av arbetsträning och arbetsprövning. Detta är ofta en vinst både för individen och för föreningen och denna möjlighet måste både bibehållas och utökas. För nya svenskar kan detta vara avgörande för framtida arbetsliv.övriga organisationer


Furuboda folkhögskola