samhällsutmaning

jämlik fritid och kultur

Det finns betydande skillnader mellan olika grupper i samhället när det gäller aktivt deltagande inom idrott och andra fritidsaktiviteter inom kulturlivet. Detta är välgrundat i forskning och undersökningar på både nationell och lokal nivå. Kön, ålder, utbildningsnivå, utländsk bakgrund och funktionsvariation är några av de faktorer som påverkar möjligheterna att delta.

Samarbeten mellan staden och idéburen sektor är en nyckelfaktor för att engagera fler Malmöbor i ett aktivt fritids- och kulturliv och därigenom skapa mer jämlika villkor för malmöbor i olika åldrar och med olika bakgrund och förutsättningar.

Tankar kring utmaningen

Inför verkstaden kring samhällsutmaningen Ungas hälsa och livsstil ombads intresserade organisationer presentera sig och sina tankar kring samhällsutmaningen. Verkstad kring denna samhällsutmaning var torsdagen den 28 februari. Så här tänkte anmälda organisationer inför träffen.

HISO

HISO har bedrivit och bedriver fritids- och idrottsverksamhet sedan 40 år tillbaka och ser oss som en ledande aktör när det gäller aktiv fritid, inkludering, anpassning och utveckling av fritid för alla med någon typ av funktionsnedsättning eller variation. Vi representerar en stor grupp i samhället. HISO har 15 medlemsföreningar. Många FaR deltagare (fysiskt aktivitetsrecept), Verksamhet 6 dagar i veckan och alltid med instruktörsledda pass.


HISO sitter med i driftsrådet för handikappbadet i Malmö

samt i Funktionsstödförvaltningen. En av parterna i Malmöandan från idéburen sektor och har eget kansli. Samverkar med många olika organisationer och verksamheter.


Viktigt för oss är också att erbjuda utbud där alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller köns uttryck, etnisk och social tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder.


nad

I mitt arbete med Nätverk-Aktivitet-Delaktighet, NAD märker vi svårigheten för nyanlända personer att fortsätta ett engagemang i föreningen efter aktiviteten de har genom etableringsplanen på Arbetsförmedlingen. Det handlar mycket om kostnaden för att kunna delta fortsatt, dels genom medlemskapet och dels genom träningsavgifter. Medlemskapet är ju en viktig fråga även utifrån att kunna vara en del av samhället ur det demokratiska perspektivet och känna delaktighet att vara en del av beslut som tas i t.ex. föreningen, vilket är en grund för jämlikhet och som inte är unikt för nyanlända personer vi möter utan även individer som är födda och uppväxta här.

Därför behöver vi finna smarta lösningar och inte bara en lösning på detta. T.ex. ge målgruppen kunskap om varför medlems- och träningsavgiften är viktiga; Höjda bidrag för föreningar till hyra för lokaler för att t.ex. kunna sänka träningsavgifter.


Mitt uppdrag i NAD handlar också om att vara en stödfunktion till föreningar som vill hitta nya lösningar för att locka nyanlända personer till föreningen.

Utifrån dessa båda inriktningar så kan jag bidra med erfarenheter till arbetet med Jämlik fritid och kultur.


rosengårds folkets hus

Rosengårds Folkets Hus driver arvsfondsprojektet KOD för Sverige, vilket är ett demokrati- och kulturprojekt av och med unga med erfarenhet av migration. Återkommande utmaning är: Icke-tillgängligheten till lokaler, mötesplatser och resurser för gräsrotsorganisationer och det lokala civilsamhällets organisering och engagemang, som också är värdiga och anpassade efter egendefinierade behov och intressen.


Vid tillgängliggörandet av ovanstående skulle Rosengårds Folkets Hus bli en nod i att:

- Bredda den kulturella representationen och tillgängligheten av den.

- Stötta upp utövandet av en bredare varians av kulturella uttryck.

- Stötta upp egendefinierande engagemang bland unga.

- Agendan blir formulerad utifrån egendefinierade behov och intressen.

- Främja en plattform för kulturellt utbyte, lärande och begagnande.MISO

MISO vill gärna delta vid detta tillfälle för att lyssna av de idrottsföreningar som är på plats och förhoppningsvis kunna vara en kommunikationslänk i denna viktiga fråga för idrotten i Malmö.

Röda korset Malmökretsen

Röda Korset Malmökretsen har valt denna utmaning för att vi - genom våra ca 40 verksamheter (läs insatser) på många platser i Malmö - når många ur målgrupper.


Vi har ett proaktivt arbets- och förhållningssätt i alla våra verksamheter samt ett växande samarbete med andra organisationer. Hos oss respekterar vi olikheter och därmed bidrar vi till ett mer socialt jämlikt samhälle. Detta kan bekräftas av våra ca 800 volontärer.


Vi kan absolut bidra, både på ett individuellt och organisatoriskt spelplan.


övriga organisationer

Korpen Malmö Vattengympa

Länkarna

Verkstad kring jämlik fritid och kultur

Torsdagen den 28 februari genomfördes verkstaden kring samhällsutmaningen Jämlik fritd och kultur. Under samtalet som fördes lyftes följande områden och frågor upp till diskussion. Några svar eller lösningar kom inte, utan det blir en del i det fortsatta arbetet.


Nästa träff blir torsdagen den 25 april kl 17-19 på Nobelvägen 21. Anmälan senast 23 april.


Alla intressanta företrädare för organisationer i den idéburna sektorn i Malmö är välkomna att anmäla sig och delta.

Samtal kring Malmöandans samhällsutmaning Jämlik fritid och kultur.
Samtal kring Malmöandans samhällsutmaning Jämlik fritid och kultur.

tankar kring utmaningen från mötet

Samtalet kring Jämlik fritid och kultur fick två spår, förhållningssätt respektive form.


Vårt förhållningssätt bestämmer lösningarna. Vad behöver vi för verktyg för att jämna skillnaderna.


Vad innebär jämlik fritid och kultur? Vad är det optimala? Vår målbild? Är det tillgängligt och välkomnande? Delta på lika villkor. Ska alla få tillgång till allt? Kan alla få tillgång till allt?


Vad är ojämlikt idag? Hur når vi till det jämlika? Vår kunskap kring ojämlikheten. Finns fakta? Vad säger den?


Vilka faktorer påverkar? Socioekonomiska faktorer, tillgänglighet, kollektivtrafik.


Vi måste lyfta blicken, se till hela Malmö när det gäller utbud. Se över stadsdelsgränserna och enskilda föreningars intressen. Alla stadsdelar ska få ta del av aktiviteterna, gamla som nya. Hela Malmö ska få ta del av allt. Vi är alla medlemmar i Malmö stad.


Malmöandans samhällsutmaning Jämlik fritid och kultur diskuteras
Diskussioner kring Jämlik fritid och kultur


Förståelse kring föreningslivets betydelse och former.


Kunskap om vad som finns. Hur får man tillträde till det man är intresserad av?


Ska vi stödja individens självförverkligande eller stödja föreningslivet? Kan vi kanalisera engagemanget om man inte bryr sig om formen? Plattformar för egna initiativ, stötta upp startandet av föreningar, studiecirklar. Stötta det egna engagemanget, egen-organiseringen.

Har vi en beredskap för nya former av organisering? Hantera utveckling inom sektor. Är vi dynamiska och kreativa?


Varför är fritid synonymt med fysisk aktivitet? Kultur är väl också en del av något man gör på sin fritid.


Ömsesidighet. Ägna sig åt de kulturella uttryck man är intresserade av. Det finns ett intresse och engagemang, men inte förutsättningar. Lärare och instrument som matchar detta. Finns scener? Personernas ekonomiska förutsättningar kan hindra, både vad gäller utövandet av idrott och kultur.


Många aktiviteter men begränsad yta. Tillgängliga lokaler. Tillgänglighet till verksamheten. Lokala mötesplatser men inte bara för närområdet. Behov av kostnadseffektiva lokaler.

Samutnyttjande av ytor – samverka mellan organisationer. Inte bara hålla på sitt eget. Kan stadens lokaler användas av fler, när det inte är skoltid.